BANER-Konstantynw.jpg

Regulamin

Regulamin zajęć w ACTIVE MOVEMENT

 

1. Zajęcia są prowadzone w Active Movement ul. Łódzka 6 ( 2 piętro). Godziny oraz rodzaje zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.activemovement.pl oraz w recepcji Active Movement

2. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich w recepcji klubu Active Movement


3. Recepcjonista oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. 


3a. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.


3b. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić.


3c. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.


4. Każdy nowy klient (z wyłączeniem dzieci) zobowiązany jest do zakupu karty członkowskiej w cenie 20 zł (opłata jednorazowa), która zastępuje karnet i jest niezbędna do zapisów na poszczególne zajęcia.

4a. Każdy członek klubu ma indywidualny login do strefy klienta. Dostęp do strefy klienta zabezpieczony jest wprowadzanym w procesie rejestracji hasłem. Członek klubu odpowiada za utrzymanie poufności  hasła. Hasłem może posługiwać się tylko członek klubu. Active Movement nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła osobom trzecim. 

4b. Uczestnik ma obowiązek okazać w recepcji Active Movement kartę członkowską lub uiścić opłatę jednorazową za każdym razem przed zajęciami, w przypadku dzieci sprawdzana jest lista obecności. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania karty członkowskiej.

4c. Karta członkowska jest imienna, i można ją doładować odpowiednią ilością wejść. Cennik widniejący na stronie www.activemovement.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Podobnie jak podziały cenowe 4/8/ wejść lub karnet OPEN. Poza tymi podziałami obowiązują pojedyncze wejścia, cena także została określona w cenniku na wyżej wymienionej stronie. Doładowanie karty możliwe jest w recepcji Active Movement.

4d. Karnet OPEN nie zwalnia z deklaracji określającej na jakie zajęcia kursantka pragnie uczęszczać. Wiąże się to z limitami miejsc na poszczególne sekcje i pozwoli oszczędzić zamieszania związanego z brakiem deklaracji poszczególnych kursantek.

4e. W przypadku stwierdzenia przekazania karty członkowskiej inne osobie, Active Movement może zatrzymać kartę.

4f. W przypadku zgubienia karty członkowskiej, klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie klubu. Nowa karta członkowska zostanie wydana po uiszczeniu opłaty 20 zł

4g. Karnet obowiązuje 30 dni od daty zakupu, w przypadku dzieci stosowana jest opłata członkowska z płatnością do 10 dnia każdego miesiąca.


5. W wypadku, kiedy kursant nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na każdej innej grupie, w której będą wolne miejsca po wcześniejszym kontakcie z recepcją w czasie ważności karnetu. 

5a. Osoby, które nie odwołały swojej obecności nie będą miały prawa do odrobienia zajęć.

6. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Active Movement zajęcia te nie będą odrabiane, a uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach (patrz pkt 5, 5a).

6a. Active Movement zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu zajęć z winy trenera przez SMS lub drogą mailową (w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji Active Movement) oraz na Facebooku najpóźniej 2 godziny przed danymi zajęciami.

6b. W  przypadku niedyspozycji instruktora, Active Movement zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa bez konieczności wsześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.


6c. Active Movement ma prawo odwołać zajęcia w dniu zajęc w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 5 osób.

7. Active Movement zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Active Movement. Forma zwrotu pieniędzy będzie uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).

8. Active Movement zastrzega, że uczestnik wykupując karnet lub członkowstwo, może go wykorzystać na różne zajęcia dostępne w aktualnym grafiku w czasie ważności karnetu.

8a. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez sms, telefon, aplikację gymsteer lub osobiście na recepcji.


9. Promocje cenowe są ustalone przez Active Movement i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji Active Movement i kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, subskrybenci, Facebooka, odbiorcy newslettera). Promocje nie łączą się ze sobą.

9a.  W Active Movement obowiązuje zniżka dla rodzeństw – 10 zł na drugie i kolejne dziecko.

10. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia  zarówno w kierunku klubu jak i  trenera prowadzącego.


11. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny w recepcji Active Movement oraz na stronie internetowej www.activemovement.pl

12. Uczestnik nie ma prawa przebywać na sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą razem z trenerem. Wyjątkiem są godziny „Sali Otwartej” (patrz pkt 16.)


12a.Active Movement Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu.


12b. Active Movement Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.

13. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.


14. Przebywać na sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć).

14a. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast wypraszane z Active Movement. Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja, recepcja oraz trener mają prawo wezwać policję.


15. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na salach Active Movement.


16. Osoba niewykopująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Active Movement. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać.


17. Godziny „Sali Otwartej” są dostępne w grafiku dostępnym na stronie www.activemovement.pl. 

18. Active Movement oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników.


19. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji Active Movement. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.


20. Uczęszczanie na zajęcia w Active Movement  jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia przy zapisach do Active Movement. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

20a. Uczestnicy zajęć podpisują przy zakupie karnetu oświadczenie akceptacji regulaminu oraz kartę zdrowia.


20b. Uczestnik zajęć Active Movement wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Active Movement zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Active Movement usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Active Movement.Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim.


20c. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Active Movement bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Active Movement zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

20d. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: http://activemovement.pl/polityka-prywatnosci

20e. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez kierownictwo Active Movement jak i samych trenerów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Active Movement. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

20f. Active Movement nie oferuje swoim klientom zajęc opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu lub członkowstwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.


21. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.


  PrzeładujUzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych promujących towary i usługi Administratora.

    Tel:
    +48 791 766 766

 

    E-mail:
    [email protected]

 

    Adres:
    ul. Łódzka 6 (2 piętro)
    Konstantynów Łódzki