BANER-Konstantynw.jpg

Regulamin i RODO

REGULAMIN ACTIVE MOVEMENT

Niniejszym Regulamin reguluje zasady uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Adama Stefańskiego, prowadzącego działalnością pod firmą Active Movement Adam Stefański (dalej „Active Movement” lub „Organizator”)

§ 1  

Uczestnictwo w zajęciach

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Active Movement Adam Stefański jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy prawnych opiekunów.

2. Active Movement Adam Stefański oferuje kursy kat. zajęcia taneczne i ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym i edukacyjnym.

3. Active Movement Adam Stefański realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. 

4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie kursy i zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zapisu. Aktualny grafik kursów dostępny jest na stronie internetowej www.activemovement.pl oraz w recepcji studia.

5. Każdy tancerz przy zapisie na zajęcia taneczne/ruchowe zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać zgodę na uczestnictwo w zajęciach Active Movement. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, zgodę wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

6. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej. 

7. Obowiązuje imienna rejestracja obecności na zajęciach. Przy wejściu należy okazać karnet miesięczny (w przypadku gdy jest wykupiony) lub uiścić opłatę jednorazową, w przypadku dzieci sprawdzana jest lista obecności.

8. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę (obuwie sportowe). Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę – np. obcasy, (specjalistyczna sportowa podłoga). Tancerzy i innych klientów obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchów. Na niektóre zajęcia główny instruktor lub jego asystent może wymagać ściśle określonego stroju. 

9. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii - pierścionki, bransoletki, piercing itp.

10. Uczestnik jest zobowiązany do  stosowania się do wprowadzonych obostrzeń dotyczących epidemii COVID-19, dokładne informacje dostępne są na recepcji oraz na stronie www.activemovement.pl

11. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu.

12. Grupy taneczne i akrobatyczne Active Movement podzielone są pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczony jest przez głównego instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po jego akceptacji.

13. O awansie do grupy bardziej zaawansowanej decyduje wyłącznie główny instruktor.

14. O udziale w występach, pokazach oraz turniejach tańca decyduje główny instruktor.

15. Skład osobowy grupy tańczącej daną choreografię ustala główny instruktor.

16. Członek zespołu ma obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach

17. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest zgłaszanie planowanej nieobecności do głównego instruktora lub jego asystenta oraz usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach (trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy tancerzy). Obowiązkiem tancerza jest usprawiedliwienie nieobecności na pokazach i występach. W przeciwnym przypadku tancerz zostanie skreślony z listy danej grupy (dotyczy grup zaawansowanych i średniozaawansowanych).

18. Obowiązkiem tancerza jest uzyskanie zgody głównego instruktora na publiczne występy taneczne, które nie są organizowane przez Active Movement oraz dbanie o dobre imię Active Movement.

 

§ 2 

Płatności

1. Opłaty za zajęcia należy regulować według cennika zajęć (dostępnego na www.activemovement.pl oraz w recepcji). Wpłaty można dokonywać bezpośrednio przed zajęciami.

2. Wpłaty za zajęcia winny być dokonywane na pierwszych zajęciach danego miesiąca (najpóźniej do 10ego dnia danego miesiąca). Wpłaty: gotówka, karta płatnicza, 

3. Active Movement zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na stronie internetowej www.activemovement.pl

4. Active Movement nie zwraca opłat w przypadku nie uczęszczania na zajęcia oraz nie poinformowania wcześniej o nieobecności (nieobecność należy zgłosić minimum 3 godz. przed zajęciami).

 

§ 3  

Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

1. W przypadku niedyspozycji instruktora, Active Movement zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.

2. Terminy zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku zostaną wyznaczone inne terminy.

3. Organizator ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego, informacja o odwołaniu zajęć powinna zostać podana drogą tel. (poprzez sms) lub powinna pojawić się na stronie www AKTUALNOŚCI (jeśli zajęcia zostają odwołane wcześniej). Organizator ma prawo odwołać zajęcia w dniu zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 3 osoby. Organizator osobom, które przybyły na zajęcia wyznaczy zajęcia zastępcze w innym terminie lub zwróci koszt zajęć.

4. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Active Movement o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim.

5. Organizator ma prawo do skreślenia uczestnika zajęć z listy (bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty) w przypadku gdy:

• Nie zostały wniesione opłaty zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem.

• Doszło do umyślnego zniszczenia mienia Active Movement.

• Wpływają skargi współuczestników lub instruktorów co do zachowania uczestnika, zakłócającego porządek na sali, a zwłaszcza zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć.

 

§ 4 

Bezpieczeństwo

1. Zapisując się na zajęcia w Active Movement Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Active Movement nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.

Active Movement informuje, że dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać je ze sobą na salę treningową  (cenne rzeczy można zabrać na salę i pozostawić na przeznaczonych do tego półkach) w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę treningową), mimo zaleceń ze strony Active Movement. Uczestnik składa taką deklaracje podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu Active Movement.a

2. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

3. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.

4. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.

5. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

6. Active Movement i instruktorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za uczestników w czasie drogi na zajęcia oraz powrotu do domu.

7. Za bezpieczeństwo dzieci, poza salami tanecznymi, odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.

 

§ 5  

Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.

a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie § 5, punkt 1, 

b. Active Movement zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie § 5, punkt 1, w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego

c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym

d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

 

2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".

 

§ 6 

Sprawy ogólne

1. Uczestnik zajęć Active Movement wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Active Movement w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, pokazów i imprez okolicznościowych organizowanych przez Active Movement i jego patronów.

2. Jednocześnie zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody wszystkich uczestników i instruktora zajęć.

3. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są własnością Active Movement. Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z Active Movement i publicznego ich wykonywania bez zgody głównego instruktora lub jego asystenta.

4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Active Movement z zachowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

RODO

 

 

Informacja prawna o przetwarzaniu danych osobowych. 

• Administratorem danych osobowych uczestników zajęć tanecznych/ruchowych i członków ich rodzin lub opiekunów jest  Active Movement Adam Stefański z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050), ul. Łódzka 6 , NIP 583-258-80-70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

• Rodzic/uczestnik dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy udziału w zajęciach tanecznych/ruchowych,  w tym wykonywania powierzonej opieki nad dzieckiem oraz w celach analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. b z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1) stoswane w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 1781), dalej RODO.

• Przekazanie danych przez Rodzica/Opiekuna/Uczestnika  niezbędnych do wykonania umowy z „Active Movement” -  imię, nazwisko, adres, email itp. następuje za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Rodzicem/Uczestnikiem a „Active Movement” będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. „Active Movement” będzie kontaktować się z Rodzicem/Uczestnikiem telefonicznie, jeżeli będzie miała do przekazania informacje dotyczące oferty www.activemovement.pl 

• „Active Movement” zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

 

Dopisek:

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych.

Zostałem poinformowany, że Rodzicowi/Opiekunowi/Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z umową (art. 15 ust. 1 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), żądanie ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia (art. 17 ust. 1 RODO).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.


  PrzeładujUzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych promujących towary i usługi Administratora.

    Tel:
    +48 791 766 766

 

    E-mail:
    [email protected]

 

    Adres:
    ul. Łódzka 6 (2 piętro)
    Konstantynów Łódzki