BANER-Konstantynw.jpg

Regulamin

REGULAMIN ACTIVE MOVEMENT
 
Niniejszym Regulamin reguluje zasady uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Fundację Active Movement (dalej „ST Active Movement” lub „Organizator”)
 
§ 1  Uczestnictwo w zajęciach
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Active Movement jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy prawnych opiekunów.
2. Active Movement oferuje kursy taneczne i ruchowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym i edukacyjnym.
3. Active Movement realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. 
4. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie kursy i zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w kursach jest dokonanie zapisu. Aktualny grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej www.activemovement.pl oraz w recepcji studia.
5. Każdy tancerz przy zapisie na zajęcia taneczne/ruchowe zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać zgodę na uczestnictwo w zajęciach Active Movement. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, zgodę wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
6. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej. 
7. Teren ST Active Movement jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie ST Active Movement znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu ST Active Movement. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. 
8. Obowiązuje imienna rejestracja obecności na zajęciach. Przy wejściu należy okazać karnet miesięczny (w przypadku gdy jest wykupiony) lub uiścić opłatę jednorazową, w przypadku dzieci sprawdzana jest lista obecności.
9. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę (obuwie sportowe). Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę – np. obcasy, (specjalistyczna sportowa podłoga). Tancerzy i innych klientów obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchów. Na niektóre zajęcia główny instruktor lub jego asystent może wymagać ściśle określonego stroju. 
10. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii - pierścionki, bransoletki, piercing itp.
11. Uczestnik jest zobowiązany do  stosowania się do wprowadzonych obostrzeń dotyczących epidemii COVID-19, dokładne informacje dostępne są na recepcji oraz na stronie www.activemovement.pl
12. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu.
13. Grupy taneczne i akrobatyczne Active Movement podzielone są pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczony jest przez głównego trenera, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po jego akceptacji.
14. O awansie do grupy bardziej zaawansowanej decyduje wyłącznie główny trener.
15. O udziale w występach, pokazach oraz turniejach tańca decyduje główny trener.
16. Skład osobowy grupy tańczącej daną choreografię ustala główny trener.
17. Członek zespołu ma obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach
18. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest zgłaszanie planowanej nieobecności do głównego trenera lub jego asystenta oraz usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach (trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy tancerzy). Obowiązkiem tancerza jest usprawiedliwienie nieobecności na pokazach i występach. W przeciwnym przypadku tancerz zostanie skreślony z listy danej grupy (dotyczy grup zaawansowanych i średniozaawansowanych).
19. Obowiązkiem tancerza jest uzyskanie zgody głównego trenera na publiczne występy taneczne, które nie są organizowane przez Active Movement oraz dbanie o dobre imię Active Movement.
 
§ 2  Płatności
1. Opłaty za zajęcia należy regulować według cennika zajęć (dostępnego na www.activemovement.pl oraz w recepcji). Wpłaty można dokonywać bezpośrednio przed zajęciami.
2. Wpłaty za zajęcia winny być dokonywane na pierwszych zajęciach danego miesiąca (najpóźniej do 10ego dnia danego miesiąca). Wpłaty: gotówka, na nr konta, 
3. Żniżka dla rodzeństwa (informacja w Recepcji)
4. Opłaty miesięczne dla dzieci są stałe niezależnie od ilości zajęć (po wcześniejszej deklaracji czy dziecko chodzi 1 raz w tygodniu czy więcej). W związku z tym, że w ciągu roku szkolnego średnia ilość zajęć dla dzieci w miesiącu jest stała, cena miesięcznego karnetu ST Active Movement jest niezależna od ilości zajęć przypadających na konkretny miesiąc. St Active Movement prowadzi zajęcia dla dzieci w sezonie tanecznym wg kalendarza placówek oświatowych. Przerwy w zajęciach przewiduje się w okresie świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkanocnych oraz dni ustawowo wolnych od pracy (zajęcia te nie będą odrobione), a także w okresie wakacyjnym tj. lipiec – sierpień. Płatności w tych miesiącach za wyjątkiem wakacji odbywaj się w normalnym trybie tj. 100%. 
5. Active Movement zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na stronie internetowej www.activemovement.pl
6. Active Movement nie zwraca opłat w przypadku nie uczęszczania na zajęcia oraz nie poinformowania wcześniej o nieobecności (nieobecność należy zgłosić minimum 3 godz. przed zajęciami). W przypadku dzieci jest możliwość odrobienia niewykorzystanych zajęć na innej grupie w swojej kategorii wiekowej. Jeżeli rodzic wie, że dziecko będzie tylko 1 lub 2 razy recepcja proponuje wejścia jednorazowe. 
 
§ 3  Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć
1. W przypadku niedyspozycji instruktora, Active Movement zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
2. Terminy zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku zostaną wyznaczone inne terminy.
3. Organizator ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego, informacja o odwołaniu zajęć powinna zostać podana drogą tel. (poprzez sms) lub powinna pojawić się na stronie www AKTUALNOŚCI (jeśli zajęcia zostają odwołane wcześniej). Organizator ma prawo odwołać zajęcia w dniu zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 3 osoby. Organizator osobom, które przybyły na zajęcia wyznaczy zajęcia zastępcze w innym terminie lub zwróci koszt zajęć.
4. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Active Movement o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim.
5. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Członek Klubu deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Członek klubu taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
6. Trener w ST Active Movement prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą. 
7. Organizator ma prawo do skreślenia uczestnika zajęć z listy (bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty) w przypadku gdy:
• Nie zostały wniesione opłaty zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem.
• Doszło do umyślnego zniszczenia mienia Active Movement.
• Wpływają skargi współuczestników lub instruktorów co do zachowania uczestnika, zakłócającego porządek na sali, a zwłaszcza zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć.
 
§ 4  Bezpieczeństwo
1. Zapisując się na zajęcia w Active Movement Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Active Movement nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.
2. Active Movement informuje, że dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać je ze sobą na salę treningową  (cenne rzeczy można zabrać na salę i pozostawić na przeznaczonych do tego półkach) w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę treningową), mimo zaleceń ze strony Active Movement. Uczestnik składa taką deklaracje podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu Active Movement.
3. Dopuszcza się możliwość zabrania rzeczy ze sobą na salę taneczną, przy czym zastrzega się, iż nie mogą one stanowić przeszkody ani stwarzać niebezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć tanecznych. W przypadku ewentualnej kradzieży uczestnik zajęć oraz uczestnik zespołu powinien poinformować o tym fakcie Recepcję, niezwłocznie po stwierdzeniu, iż mogła ona mieć miejsce. Po otrzymaniu oświadczenia stanowiącego uzasadnione podejrzenie wystąpienia kradzieży ST Active Movement jest zobowiązane do zgłoszenia tego faktu na Policję. 
4. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
6. Osoby przebywające na terenie ST Active Movement zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia ST Active Movement i innych uczestników. 
7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, tym samym nie zakłócając porządku pracy ST Active Movement oraz toku realizowanych w nim zajęć. 
8. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
9. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
10. Active Movement informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 
11. Active Movement i instruktorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za uczestników w czasie drogi na zajęcia oraz powrotu do domu.
12. Za bezpieczeństwo dzieci, poza salami tanecznymi, odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
 
OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 
1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi ST Active Movement stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi: 
a) Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów ipoinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie. 
b) ST Active Movement dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: www.activemovement.pl
c) Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a. 
d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, niemniejszy punkt wygasa i traci moc. 
 
§ 5  Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.
 
1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu
a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie § 5, punkt 1, 
b. Active Movement zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie § 5, punkt 1, w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
 
2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".
 
§ 6  Sprawy ogólne
1. Uczestnik zajęć Active Movement wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Active Movement w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, pokazów i imprez okolicznościowych organizowanych przez Active Movement i jego patronów.
2. Jednocześnie zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody wszystkich uczestników i instruktora zajęć.
3. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są własnością Active Movement. Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z Active Movement i publicznego ich wykonywania bez zgody głównego instruktora lub jego asystenta.
4. Osoby, które nie stosują się do postanowień Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, przy czym ewentualny zwrot wniesionych przez uczestnika opłat następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu/Umowy. 
5. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne pod adresem: www.activemovement.pl
6. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Active Movement z zachowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
 
 
 
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.


  PrzeładujUzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych promujących towary i usługi Administratora.

    Tel:
    +48 791 766 766

 

    E-mail:
    activemovement@wp.pl

 

    Adres:
    ul. Łódzka 6 (2 piętro)
    Konstantynów Łódzki