BANER-Konstantynw.jpg

Regulamin

REGULAMIN ACTIVE MOVEMENT

 

Niniejszym Regulamin reguluje zasady uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Adama Stefańskiego, prowadzącego działalnością pod firmą Active Movement Adam Stefański (dalej „Active Movement” lub „Organizator”)

 

§ 1  

Uczestnictwo w zajęciach

 

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Active Movement Adam Stefański jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy prawnych opiekunów.    

2. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu.

3. Każdy tancerz przy zapisie na zajęcia taneczne zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać deklarację tancerza. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, deklarację wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

4 .Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali tanecznej bez zgody instruktora.

5. Obowiązuje imienna rejestracja obecności na zajęciach. Przy wejściu należy okazać karnet miesięczny (w przypadku gdy jest wykupiony) lub uiścić opłatę jednorazową, w przypadku dzieci sprawdzana jest lista obecności.

6. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę (obuwie sportowe). Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę – np. obcasy, (specjalistyczna sportowa podłoga).

7. Tancerzy i innych klientów obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchów. Na niektóre zajęcia główny instruktor lub jego asystent może wymagać ściśle określonego stroju.

8. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii - pierścionki, bransoletki, piercing itp.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu.

10. Grupy taneczne Active Movement podzielone są pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczony jest przez głównego instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po jego akceptacji.

11. O awansie do grupy bardziej zaawansowanej decyduje wyłącznie główny instruktor.

12. O udziale w występach, pokazach oraz turniejach tańca decyduje główny instruktor.

13. Skład osobowy grupy tańczącej daną choreografię ustala główny instruktor.

14. Członek zespołu ma obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach

15. Obowiązkiem uczestnika zajęć jest zgłaszanie planowanej nieobecności do głównego instruktora lub jego asystenta oraz usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach (trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy tancerzy). Obowiązkiem tancerza jest usprawiedliwienie nieobecności na pokazach i występach. W przeciwnym przypadku tancerz zostanie skreślony z listy danej grupy (dotyczy grup zaawansowanych i średniozaawansowanych).

16. Obowiązkiem tancerza jest uzyskanie zgody głównego instruktora na publiczne występy taneczne, które nie są organizowane przez Active Movement oraz dbanie o dobre imię Active Movement.

 

§ 2 

Płatności

1. Opłaty za zajęcia należy regulować według cennika zajęć. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio przed zajęciami.

2. Wpłaty za zajęcia winny być dokonywane na pierwszych zajęciach danego miesiąca (najpóźniej do 10ego dnia danego miesiąca). Wpłaty: gotówka, karta płatnicza, 

3. Active Movement zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie na stronie internetowej www.activemovement.pl

4. Active Movement nie zwraca opłat w przypadku nie uczęszczania na zajęcia oraz nie poinformowania wcześniej o nieobecności.

 

§ 3 

Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

 

1. W przypadku niedyspozycji instruktora, Active Movement zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.

2. Terminy zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku zostaną wyznaczone inne terminy.

3. Organizator ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od niego, informacja o odwołaniu zajęć powinna zostać podana drogą tel. (poprzez sms) lub powinna pojawić się na stronie www AKTUALNOŚCI (jeśli zajęcia zostają odwołane wcześniej). Organizator ma prawo odwołać zajęcia w dniu zajęć w przypadku, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 3 osoby. Organizator osobą, które przybyły na zajęcia wyznaczy zajęcia zastępcze w innym terminie lub zwróci koszt zajęć.

4. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Active Movement o zmianach danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z nim

5. Organizator ma prawo do skreślenia uczestnika zajęć z listy (bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty) w przypadku gdy:

·  Nie zostały wniesione opłaty zgodnie z obowiązującymi zasadami i cennikiem.

·  Doszło do umyślnego zniszczenia mienia Active Movement.

·  Wpływają skargi współuczestników lub instruktorów co do zachowania uczestnika, zakłócającego porządek na sali, a zwłaszcza zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć.

 

§ 4 

Bezpieczeństwo

 

1. Zapisując się na zajęcia w Active Movement Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.. Active Movement nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków..

2. Za mienie uczestników zajęć Active Movement nie ponosi odpowiedzialności (cenne rzeczy można zabrać na salę i pozostawić na przeznaczonych do tego półkach)

3. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

4. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.

5. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.

6. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

7. Active Movement i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na i z zajęć do domu.

8. Za bezpieczeństwo dzieci, poza salami tanecznymi, odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.

 

§ 5  

Sprawy ogólne

 

1. Uczestnik zajęć Active Movement wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Active Movement w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, pokazów i imprez okolicznościowych organizowanych przez Active Movement i jego patronów.

2. Jednocześnie zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody wszystkich uczestników i instruktora zajęć.

3. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są własnością Active Movement. Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z Active Movement i publicznego ich wykonywania bez zgody głównego instruktora lub jego asystenta.

4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Active Movement z zachowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego

5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r.

 

 

Konstantynów Łódzki, dnia 02.09.2019 r.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.


  PrzeładujUzupełnij to pole.

Uzupełnij to pole.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną, za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących oraz telefonicznie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Invalid Input

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych promujących towary i usługi Administratora.

    Tel:
    +48 791 766 766

 

    E-mail:
    [email protected]

 

    Adres:
    ul. Łódzka 6 (2 piętro)
    Konstantynów Łódzki